info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Ekoznacka_KvetinaZelené nákupy ohlídá ekoznačka „Květina“                     

V Evropě v posledních letech narůstá zájem o ekologické výrobky: podle průzkumu záleží 82 % Evropanů na vlivu kupovaných produktů na přírodu. Není ale snadné rozlišit či ověřit, co je skutečně ekologické a co se tak jen tváří.  V Evropské unii má proto pomoci jednotné značení zaručené ekologické kvality výrobků – ekoznačka „Květina“ (Ecolabel "The Flower").

Z ekologie se stal výnosný obchod, firmy se proto hromadně začaly tvářit "zeleně", samy si vyrábějí různé značky, které mají jejich výrobkům dát pečeť ekologičnosti a vzbudit zájem spotřebitelů. Většinu těchto označení ale nikdo další nekontroluje. Zákazník si pak myslí, že nakupuje ekologicky, a vlastně to není pravda. Mediální odborníci už dokonce v této souvislosti přišli s novým termínem greenwashing. Znamená to, že se něčemu, co ani moc ekologické není, prostě dá zelený kabát.

Kdo třeba ví, co znamená na výrobku nápis 100% přírodní? Je to biologické, organické, neznečistí to vodu nebo z toho nejsou žádné škodlivé emise?

Jak zákazník může rozlišit mezi pouhou zelenou propagandou a pravou ochranou přírody? Pomoci může ekoznačka „Květina“ – označení, které garantuje skutečnou ekologickou hodnotu výrobku.

Ekonačka „Květina“ garantuje zákazníkovi kontrolu v široké škále výrobků denní potřeby a služeb – od oblečení, elektroniky, barev a laků, čisticích prostředků až po nabízené ubytování. Ve snaze ulevit čím dál tím víc znečišťované planetě tuto značku vyhledává čím dál tím víc Evropanů.

„Květina“ - oficiální označení EU pro ekoprodukty

Ekoznačka „Květina“ je oficiální označení Evropské unie pro výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí, které napomáhá spotřebitelům při výběru „zelenějších“, ekologicky šetrnějších výrobků a služeb.

Ostatní ekologické značky vyjadřují šetrnost v užším měřítku - např. recyklovatelnost nebo energetickou úspornost. Pouze „Květina“ (The Flower) je symbolem pro šetrnost vůči životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku - od těžby surovin, přes výrobu, distribuci, užívání až k jeho likvidaci potom, co doslouží.

Ekoznačka Evropské unie vznikla v 1992, v tomto roce byl založen program ekoznačení Evropské unie, který je dobrovolný. První skupiny výrobků jsou hodnoceny od roku 1993.

V současné době může být „Květina“ udělená výrobkům a službám ve 26 kategoriích. Na „Květinu“ tak můžete narazit na domácích spotřebičích, počítačích, oděvech a obuvi, čisticích prostředcích,   také u turistických ubytovacích služeb a služeb kempů. Tyto kategorie ale nezahrnují potraviny, nápoje, léky a potravinové doplňky. Podrobnější informace o kategoriích výrobků a služeb a konkrétních produktech můžete najít na www.eco-label.com/Czech.

 Ekoznačka „ Květina“ udělená ubytovacím zařízením a kempům znamená, že dotyčné zařízení respektuje životní prostředí používáním obnovitelných zdrojů energie, úsporami vody, omezením množství odpadu a vedením personálu ke správnému přístupu k životnímu prostředí.

Kdo vytváří hodnoticí kritéria pro ekoznačení?

Za vytvoření hodnoticích kritérií je zodpovědná Rada Evropské unie pro ekoznačení (European Union Ecolabelling Board – EUEB). EUEB je ústředním orgánem programu ekoznačení EU a skládá se  z národních odpovědných orgánů (Competent Bodies) a členů konzultačního fóra (představitelů spotřebitelských a nevládních ekologických organizací, výrobních svazů, průmyslu, malých a středních podniků a obchodních organizací).

Odpovědné orgány jsou nezávislými a neutrálními organizacemi, které zajišťují program ekoznačení EU na úrovni členských států, navrhují hodnoticí kritéria pro udělení ekoznačky, hodnotí přihlášky podniků a udílejí jim ekoznačku.

Vláda ČR podporuje ekoprodukty

Na podporu a rozvoj a užívání prodeje ekologicky šetrných výrobků vláda ČR vydala  usnesení č. 720/2000 (16 kB). To doporučuje všem organizacím státní služby a samosprávy:

1) aby při zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem může být dodávka, instalace a použití výrobku, používaly jako kritérium výběru ekologickou šetrnost výrobků

2) upřednostnily přímý nákup ekologicky šetrného zboží a výrobků (např. ekologické čisticí prostředky)

Výrobky s označením „Květina“ procházejí sérií precizních testů. Výrobce musí dodat celou řadu certifikátů a dokumentů a národní komise zajímá všechno – od složení po celý výrobní proces. Důležité je, že ekologičnost výrobku posoudí někdo další kromě samotného výrobce.