info@satter.cz

222 782 702, 222 781 750

Pojem

Vysvětlení

Alkalický čistící přípravek

přípravek, pH hodnota kterého se pohybuje mezi 8-15

AntiKalk

systém na zabránění tvorby vodního kamene ve stroji

Barevné kódování

stanovení určitých barev úklidových pomůcek pro jednotlivé oblasti úklidu s cílem omezení rizika kontaminace

Čištění

soubor činností vedoucích k odstranění nečistot ulpívajících na pracovních a ostatních plochách technologického zařízení, pracovních pomůcek, pracovních plochách a ostatních prostorách provozoven využívaných při poskytování stravovacích služeb. Provádí se mechanicky a chemicky a oba způsoby se většinou kombinují a probíhají současně. Chemické prostředky usnadňují čištění mechanické.

Čisticí účinek vysokotlakého čističe

nárazová síla vody ve vztahu k ploše. Tato nárazová síla ve vztahu k ploše je závislá na:
- množství vody (dle typu čerpadla)
- tlaku (dle typu čerpadla)
- vzdálenosti trysky od objektu mytí (měřeno ve vzdálenosti 30 cm)
- úhlu paprsku, tj. nástřikového obrazu (25o)

ERGO NOMIC systém

ergonomický tvar úklidových pomůcek, jako úklidové vozíky, ždímače aj.

Extraktor

čisticí stroj na čištění koberců mokrou cestou

Extrakční čištění

nástřik čisticího prostředku pod tlakem na koberec nebo čalounění a téměř okamžité odsávání

HEPA filtr

HEPA je zkratkou z prvních písmen slov „high efficiency particulate air filter“ (vysoce účinný filtr vzduchu). HEPA filtr je jakýsi „chomáč“ náhodně uspořádaných vláken. Podstatnými parametry jsou šířka těchto vláken, jejich vzájemná vzdálenost a tloušťka celého filtru. Účinnost filtrace až 99,999%

Hodinová sazba pracovníka bez technologií

jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pouze běžnou chemii, pracovní pomůcky či náčiní (například úklidový vozík, mopovací systém, lopatku a smetáček, vysavač na vysávání suchých nečistot apod.)

Hodinová sazba pracovníka s technologií

jakákoli činnost nad rámec základního úklidu, tedy vícepráce, účtovaná hodinovou sazbou, kdy úklidový pracovník potřebuje ke splnění zadaného úkolu pracovní stroj, či jinou běžně dostupnou a používanou technologii (vysavač na mokré nečistoty se zvýšeným výkonem, extraktor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, průmyslový vysavač apod. )

Hodinová sazba pracovníka pro práce ve výškách horolezeckou technikou

cena hodiny práce pracovníka, který vlastní osvědčení pro práce ve výškách horolezeckou technikou. Před zahájením každé jednotlivé činnosti se každý takovýto pracovník prokáže svým osvědčením správci objektu

Hrubé nečistoty

veškeré nečistoty, které nelze odstranit setřením, ale je nutné je buď vysát nebo zamést, např. papíry, velké kusy odpadků či zbytků atd.

INTER CHANGE systém

možnost na jednu Interchange tyč velmi jednoduchým způsobem nasadit velké množství nástavců, jako jsou mopy, stěrky, škrabky, kartáče aj.

Konzervace ploch

rozumí se napuštění konzervační látkou dřevěného nábytku nebo kovových částí a předmětů  ( např. kliky, trnože židlí, zábradlí, výtahy) po celkovém omytí těchto ploch a zbavení je nečistot

Kyselý čistící přípravek

přípravek, pH hodnota kterého se pohybuje mezi 1-5

Lehký nábytek

nábytek jehož hmotnost nepředstavuje více než 10 kg/kus , jako židle, křesla, věšáky, konferenční stolečky, přenosné registratury, odpadkové koše, nádoby na tříděný odpad apod.

Leštění/vyleštění

odstranění šmouh či přebytku konzervační látky, a to suchým způsobem za účelem dosažení lesku

MAK hodnota

maximální koncentrace na pracovišti (Max. Arbeitsplatz Konzentration), je nejvyšší přípustná koncentrace látky na pracovišti, která ani při dlouhodobém, zpravidla každodenním osmihodinovém působení neškodí zdraví resp. nezatěžuje nad únosnou míru

Mokré stírání/vytírání

rozumí se setření/vytření veškerých ploch a povrchů mokrou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů, povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a zůstává mokrý

Mytí osvětlovacích těles

omytí krytů a vlastního osvětlovacího tělesa včetně případné demontáže a montáže krytů

Mytí vnitřních ploch nábytku

vytření vodorovných i svislých ploch na mokro

Neutrální  čistící přípravek

přípravek, pH hodnota kterého se pohybuje mezi 5,5 - 8

OEL hodnoty

limitní hodnoty expozice v pracovním prostředí jsou jedním z nejvýznamnějších kontrolních nástrojů pro expozici pracovníků chemickým látkám

Odstranění prachu/stírání prachu

setření celkových ploch a povrchů suchou prachovkou v určitém místě či výšce tak, aby povrch byl zbaven prachových částic

Odstraňování skvrn z koberců

vyčištění skvrn z koberců mechanickou a chemickou cestou

Pad

brusná textilie (vlákno+lepidlo+abrazivo), množství abraziva ovlivňuje hrubost, čím tmavší barva, tím hrubší

Podlahová plocha

vnitřní plocha daného uklízeného prostoru vyjádřená v m2 bez vybavení, tedy podle principu „od zdi ke zdi“

Praní utěrek, ručníků a ubrusů

stanovení jednotkové ceny za praní jednoho kusu. Do této ceny je nutné zahrnout sběr, odvoz, vlastní praní a mandlování a zpětnou distribuci prádla po celém objektu

Praní záclon

stanovení jednotkové ceny za jeden m2 záclony, do ceny je nutné zahrnout svěšení, odvoz do prádelny, vlastní praní, dovoz a navěšení záclon

Pytel odpadní plast

zabraňuje znečišťování nádoby vysavače. Vkládáme ho do nádoby vysavače a vysáváme do něho. Po naplnění, resp. po skončení práce, pytel ještě před vyjmutím z nádoby uzavřeme a zabráníme tak úniku prachu. Je určen pro zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny při práci.

RPM

(revolutions per minute) = anglická zkratka = otáček/minuta.

Sanitace

(od slovního základu latinského sanatio uzdravení, ozdravení) - soubor činností které vedou k zabezpečení hygienické a protiepidemické péče o potraviny a zabezpečení hygieny při jejich zpracování.

Senzor průtoku

zabezpečuje automatické odtlakování čerpadla při vypnutí pistole za provozu vysokotlakého čističe. Umožňuje bezpečnou a jednoduchou manipulaci s hadicí a postřikovým nástavcem. 

Skleněná plocha

je plocha zasklení vyjádřená v m2, počítaná včetně rámů zasklených ploch a zárubní zasklených ploch

Soft Start

neboli měkký start = polovodičový čip umožňuje jemný rozběh motorů. Tím se zvyšuje životnost turbín, snižuje opotřebení a šetří jištění

Strojní čištění

úklid velkých ploch, např. skladů a hal, kde se k čištění volných ploch používá podlahový mycí stroj; součástí tohoto čištění je odstranění hrubých nečistot před samotným čištěním, ať už vysátím či zametením; další součástí tohoto čištění je ruční dočištění ploch kam se nelze dostat strojem

Suché čištění koberců

odstranění hrubých nečistot, vysátí celé kobercové plochy a následné čištění suchým práškem strojně, včetně vystěhování a následného nastěhování lehkého nábytku. Tento způsob čištění obsahuje předčištění frekventovaných ploch a skvrn. Koberce jsou po aplikaci minimálně vlhké a lze je ihned zatížit provozem.

Suché stírání/vytírání

setření veškerých ploch a povrchů suchou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven prachových částic

Úklid po malování -hodinová sazba

stanovení jednotkové hodinové sazby za úklid po malování, který bude prováděn na objednávku a fakturován jako více práce. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií

Úklid po malování -plošná sazba

stanovení jednotkové hodinové sazby za jeden m2 úklidu po malování, který bude prováděn na objednávku mimo pravidelně poskytovaný smluvní úklid. V ceně musí být zahrnuta veškerá potřebná chemie a použití pracovních pomůcek, nástrojů či technologií

Umytí dveří

umytí celé plochy dveří z obou stran včetně hran a zárubní (futer)

Umytí ohmatků

vlhké setření otisků prstů (vlhké, či pomocí chemie)

Umytí oken

umytí oken za všech stran. V případě vakuových nebo plněných oken se tedy jedná o umytí dvou skleněných ploch, v případě šroubovaných oken je součástí rozšroubování, umytí všech čtyř skleněných ploch a následné sešroubování. Umytí oken se rozumí včetně rámů, zárubní, parapetů (vnitřních, vnějších i meziokenních), dále včetně přemístění lehkého nábytku a jeho vrácení na původní místo

Vlhké stírání/vytírání

setření/vytření veškerých ploch a povrchů navlhčenou utěrkou nebo mopem tak, aby povrch byl zbaven i ulpělých nečistot. Tento způsob se používá zpravidla po suchém setření povrchů, povrch musí být zbaven veškerých hrubých nečistot, nálepek, žvýkaček, šmouh a jedná se převážně o sprejovou metodu

Vysátí frekventovaných ploch koberců

odstranění z nejvíce používaných míst kobercové plochy hrubých nečistot pomocí vysavače

Vysátí koberců

odstranění z celé kobercové plochy hrubých nečistot, včetně přemístění a následného vrácení lehkého nábytku

Vytírání/mopování

vytření/vymopování veškerých ploch, včetně odstranění hrubých nečistot, šmouh, nálepek, žvýkaček. Povrch po vytírání/mopování musí zůstat zcela čistý bez viditelných nečistot a šmouh.

Vysavač pro mokro-suché vysávání

vysavač, který slouží k vysávání buď suchých nečistot nebo tekutin

WDK systém

patentovaný systém proplachu při střídání chemikálií