info@satter.cz

prodejna: 724 041 120 | SERVIS: 725 382 291

Dezinfekce

Pro účinnost a bezpečnost

S dezinfekčními prostředky je nutno zacházet s velkou opatrností.

- Dezinfekci musí vždy předcházet řádná mechanická očista.

- Při dezinfekci komplikovanějších zařízení je nutná jejich demontáž. Je třeba dbát na to, aby byly očištěny, a tím pádem i dezinfikovány všechny součásti, zejména málo přístupná místa a části.

- V potravinářských provozovnách, včetně provozoven stravovacích služeb, je možno používat pouze takové dezinfekční prostředky, které byly pro tento účel schváleny orgány ochrany veřejného zdraví.

- Dezinfekční přípravky je nutno skladovat za vhodných podmínek, aby nebyla překročena expirační doba a aby k nim neměly přístup nepovolané osoby.

- Ředění dezinfekčních prostředků provádíme v poměru uvedeném na etiketě.

- Odměřování dezinfekčního prostředku provádíme vhodnou násypkou, odměrkou nebo jinou vhodnou nádobkou, na níž je vyznačen objem. Rovněž množství vody odměřujeme značkou na kbelíku či nádobě, ve které připravujeme dezinfekční roztok.

- Nikdy neředíme jen „od oka“ - takový postup vede k nedostatečným koncentracím, nebo naopak k přípravě zbytečně vysokých koncentrací a zbytečnému plýtvání.

- Při ředění a aplikaci dezinfekčních roztoků se používají ochranné pomůcky (např. plastové rukavice). Pokud by používaný dezinfekční prostředek způsoboval u personálu alergické reakce, pak jej nahradíme jiným. V případě vzniku dermatitid je nutné vyšetření kožním lékařem.

- Při aplikaci dezinfekčního prostředku je vždy nutné dodržet expoziční dobu, tj. dobu, po kterou musí dezinfekční prostředek působit.

- Je třeba dodržovat zásadu střídání dezinfekčních prostředků - nejlépe v týdenních až měsíčních intervalech, aby se zabránilo vzniku odolnosti některých mikrobů na používané dezinfekční prostředky. Z těchto důvodů je nutno střídat dezinfekční prostředky s různým typem účinné látky.

- Při výběru dezinfekčního prostředku je nutno přihlížet ke způsobu použití a účelu dezinfekce.

- Volba dezinfekčních prostředků musí být vedena i s ohledem na materiál, z něhož je zařízení vyrobeno (např. chlorové preparáty mohou způsobit korozi kovových částí, prostředky uvolňující aktivní kyslík mohou způsobit předčasnou degradaci plastových těsnění, zejména pryžových apod.).

- Ne všechny dezinfekční prostředky je možno kombinovat s detergenty. Některé prostředky jsou již koncipovány jako přípravky s mycím i dezinfekčním účinkem.

- Po skončení působení dezinfekčního prostředku je nutno jeho zbytky odstranit opláchnutím pitnou vodou; nezbytné je to zejména u těch povrchů, ploch, zařízení, pomůcek, nádobí a náčiní, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Při nedostatečném oplachu by se zbytky dezinfekčních přípravků mohly dostat do zpracovaných surovin a výrobků, čímž by došlo k jejich znehodnocení. Při vyšších koncentracích by takto kontaminované potraviny mohly být pro spotřebitele zdravotně závadné.

Čisticí prostředky pro stravovací provozy >>


Článek byl převzat z publikace RÁDCE gastronomického provozu